הארכת חכירה מהוונת לבעלי זכויות הרשומים בלשכת רישום מקרקעין (הטאבו)

הארכת תקופת החכירה בחוזה חכירה מהוון, תעשה בתום תקופת החכירה כמופיע בנסח הטאבו, וזאת ללא צורך בתשלום נוסף.
במקרים בהם משלמים הדיירים דמי חכירה שנתיים ידרשו הדיירים לשלם דמי היוון ולחתום על חוזה חכירה מהוון ,בכפוף לסילוק חובות קודמים ,ככול וקיימים.

  • לבירור לגבי חובות דמי חכירה והסדרת יש לפנות למחלקת גביה בטלפון 03-5159438
  • לא ניתן לבצע הארכת חכירה בזמן העברת הזכויות.

בכדי להאריך את תקופת החכירה יש להמציא המסמכים הבאים למחלקת נכסים בחלמיש

  • מכתב פניה.
  • ייפוי כוח.
  • נסח טאבו עדכני.
  • שטרות להארכת חכירה.

* יש לפנות ללשכת רישום המקרקעין ולברר את הדרישות והמסמכים המתאימים להליך זה.

** חלמיש חותמת אחרונה על השטרות לאחר חתימת כל הצדדים.

  • טופס הצהרה מקוצר לדיווח לרשויות המס בשם חלמיש.
  • במידה ובוצעה העברת זכויות יש לצרף מסמכים כמו: חוזה מכר, צו ירושה וכיוצ"ב.

המחאה (לא דחויה) ע"ס 139 ₪ לטובת חברת חלמיש.

העברת המסמכים תעשה לאחר תיאום טלפוני באחת משתי הדרכים:

בדואר : חברת חלמיש מחלקת נכסים שד' ירושלים 45 יפו

או לחילופין - להניח את המעטפה בתיבת "נכסים" שנמצאת בלובי חלמיש החל מ 7:00 עד 18:00 בערב.