בקשה לבנייה על הגג

במסגרת הבקשה לבנייה על גג הרכוש המשותף, נדרש לבצע שמאות שבמסגרתה יוערך שווי הזכויות לפי חלקה היחסי של חלמיש על גג הרכוש המשותף.בתמורה לתשלום שווי הזכויות שיערך במסגרת הסכם מכר הזכויות, חלמיש תחתום על התוכניות שיוגשו לה, בכפוף  לבדיקה ואישור מחלקת ההנדסה של חלמיש.

רשימת מסמכים הנדרשים לבקשת בנייה על הגג

  • פניה בכתב בה מפורטת מהות הבקשה.
  • נא לציין את שמות בעלי הנכס, רחוב, מס' בנין, מס' דירה.
  • יש לצרף נסח טאבו עדכני.
  • תצהירי הפונים המאשר כי במבנה לא מקודם פרויקט התחדשות עירונית.
  • תצהיר וועד הבית כי במבנה לא החל הליך של קידום פרויקט התחדשות עירונית.
  • תוכנית הבניה (גרמושקה) חתומה על ידי מהנדס או אדריכל  והחתומה על ידי הרוב הנדרש של דיירי הבניין, בשני עותקים.
  • תשלום אגרה: נא להעביר את התשלומים בהמחאה לא דחויה לפקודת חברת חלמיש.

עלויות הטיפול  

  • תשלום עבור אגרת דמי טיפול בסך 760.5 ₪ כולל מע"מ.
  • תשלום עבור שמאות בסך 1,000 ₪ בתוספת מע"מ (כאשר סכום זה יופחת מתשלום התמורה עם חתימת ההסכם).
  • תשלום עבור החלק היחסי של דירת חלמיש בזכויות הרכוש המשותף בכפוף להערכת השמאי.