בקשה להרחבת בניה

במסגרת הבקשה להרחבת בניה, חברת חלמיש תחתום על התוכניות שיוגשו לה, בכפוף לבדיקה ואישור
מהנדס חברת חלמיש .

רשימת מסמכים הנדרשים לבקשת הרחבת בניה

  • פניה בכתב בה מפורטת מהות הבקשה. נא לציין את שמות בעלי הנכס , רחוב, מס' בנין, מס' דירה.
  • נסח טאבו עדכני.
  • תצהירי הפונים המאשר כי במבנה לא מקודם פרויקט התחדשות עירונית.
  • תצהיר וועד הבית כי במבנה לא החל הליך של קידום פרויקט התחדשות עירונית.
  • תוכנית הבניה (גרמושקה) חתומה על ידי מהנדס או אדריכל  והחתומה על ידי הרוב
    הנדרש של דיירי הבניין בשני עותקים.
  • תשלום אגרה: יש להעביר את התשלום בהמחאה לא דחויה לפקודת חברת חלמיש

עלות הטיפול 

תשלום עבור אגרת דמי טיפול בסך 526.5 ₪