דייר/ת נכבד/ה,

נבקש לעדכנך כי בהתאם להוראות חוק דחיית מועדים (חרבות ברזל), יתכן והינך זכאי לדחות את התשלום בעבור שכר הדירה לחודש נובמבר 2023 ב – 30 ימים.

ככל שהינך מעוניין/ת לדחות את התשלום בעבור שכר הדירה לחודש נובמבר 2023 ב-30 ימים אנא מלא/י טופס בקשה לדחיית התשלום בהתאם לזכאותך:


לכבוד חברת חלמיש,

 

זכאי לדחיית מועד – כל אחד מאלה:
שימו לב, יש להקליד מס' ת.ז. תקני ולסמן לפחות סיבה אחת בגינה הינכם זכאים לקבלת הנחה לפני משלוח הטופס.
1
 
  (1) מי ששירת כחייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;
התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום כ״ב בתשרי התשפ״ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ״ג בחשוון התשפ״ד (7 בנובמבר 2023);            
2
 
 (2) מי ששירת כשוטר כהגדרתו בפקודת המשטרה, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה; 
התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום כ״ב בתשרי התשפ״ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ״ג בחשוון התשפ״ד (7 בנובמבר 2023);                                      
3
                             
 (3) סוהר שמתקיים לגביו אחד מאלה:   
    (א) הוא שירת ביחידה ללוחמה בסמים, ביחידת ההתערבות והליווי המרכזית, ביחידה המיוחדת להשתלטות על אסירים או ביחידה מבצעית מחוזית, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;
    (ב) ביום תחילתו של חוק זה הוא שירת באגף בבית סוהר המשמש רק להחזקת אסירים כמפורט להלן, ואם הוארכה התקופה הקובעת לפי הוראות סעיף 6(א)(1) – הוא שירת באגף בבית סוהר  כאמור ביום  תחילתה של תקופת ההארכה:       
        (1) אסירים החשודים, הנאשמים, או שהורשעו בעבירה מהעבירות המנויות בסעיף 68ג(ב) לפקודת בתי הסוהר, כנוסחו בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס׳ 57 והוראת שעה), התשפ״ב–2021;       
        (2) אסירים שנעצרו לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל״ט–1979, או לפי החלטת מפקד צבאי בהתאם להוראות פרק ט׳ לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס׳  1651), התש״ע–2009, שהוציא המפקד הצבאי באזור, כתוקפו מעת לעת;   
        (3) אסירים שנכלאו לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס״ב–2002;
                                                                                     
4
     
 (4) מי ששירת ככבאי כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;
התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום כ״ב בתשרי התשפ״ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ״ג בחשוון התשפ״ד (7 בנובמבר 2023);                                       
5
  
(5) מי שהיה נעדר, חטוף או שבוי בתקופה הקובעת, כולה או חלקה; 
התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום כ״ב בתשרי התשפ״ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ״ג בחשוון התשפ״ד (7 בנובמבר 2023);                                                                                          
6
  
(6) מי שהתגורר ערב תחילתה של התקופה הקובעת ביישוב שהתפנה המנוי בתוספת לחוק;   
התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום כ״ב בתשרי התשפ״ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ״ג בחשוון התשפ״ד (7 בנובמבר 2023);                                        
7
             
(7) מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת כתוצאה מפגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל–1970; 
התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום כ״ב בתשרי התשפ״ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ״ג בחשוון התשפ״ד (7 בנובמבר 2023);                    
8
(8) עובד או מתנדב בהיקף פעילות המקביל למשרה מלאה בגוף הצלה המנוי בפסקה (1) או (5) להגדרה ”גוף הצלה“ שבסעיף 90א לפקודת המשטרה;
9
   
(9) בן זוגו של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (8) האחראי לחיוב יחד עימו;                                                                      
10
  
(10) עיזבון של אדם שנפטר המנוי בפסקה מהפסקאות (1) עד (5), (7) או (8);                                                          
11
                               
(11) חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) משתתף בניהול עסקיה ושולט ב־50% לפחות מנכסיה; לעניין זה, ”אמצעי שליטה“ ו”החזקה“ – כהגדרתם בחוק החברות, התשנ״ט–1999;        
 
הריני להצהיר כי הנני זכאי לדחות את תשלום שכר הדירה בהתאם לאמור לעיל.
Browser not supported